Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging De Donk verwerkt van haar leden, sponsoren, deelnemers aan activiteiten of andere betrokkenen in welke vorm dan ook.<br />Indien je lid wordt van de vereniging, opgeeft voor een activiteit, de vereniging sponsort of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te laten verwerken.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn de secretaris en penningmeester van Vereniging De Donk. De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Vereniging De Donk.

Welke gegevens verwerkt Vereniging De Donk en voor welk doel.

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • bankrekeningnummer;
 • emailadres.

Vereniging De Donk verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan en promotionele activiteiten.
 • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over deelname aan activiteiten van Vereniging De Donk.
 • naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld te kunnen verwerken (automatische incasso).

In het kader van sponsoring worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • bankrekeningnummer;
 • emailadres.

Vereniging De Donk verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de sponsoring en de eventuele opzegging daarvan.
 • naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van de sponsorbijdrage te kunnen verwerken (automatische incasso).
 • naam, adres en e-mailadres worden gebruikt voor het opstellen van facturen voor sponsorbijdragen


Geautomatiseerde besluitvorming

Vereniging De Donk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Vereniging De Donk) tussen zit.

Bewaartermijnen

Vereniging de Donk verwerkt en bewaart persoonsgegevens van leden gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal zeven jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Voor sponsors geldt dat de vereniging de gegevens gedurende de duur van de sponsoring tot maximaal zeven jaar na afloop van de sponsoring.

E-mail berichtgeving

Vereniging De Donk gebruikt je naam en e-mailadres om je te informeren over je lidmaatschap, voor promotionele doeleinden, om te vragen naar feedback of te informeren over activiteiten.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Vereniging De Donk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Vereniging De Donk geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Inzagerecht
Via de secretaris van Vereniging De Donk kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De secretaris zal je verzoek in behandeling nemen en je hierover informeren.

Bezwaar maken
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kan je eveneens contact opnemen met het bestuur.

Vragen & klachten
Indien je klachten hebt over de wijze waarop Vereniging De Donk je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur.

Contact
Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan het bestuur via de e-mail verenigingdedonk@gmail.com.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt en gepubliceerd.

Laatste wijziging van dit protocol 3 oktober 2021.